Siffrén, Melvin

F. 29.10.1927

D. 25.8.2002

 

Den 25 augusti 2002 avled pensionerade skolföreståndaren Gustav Melvin Siffrén i en ålder av 74 år. Han föddes i Kimo by i Oravais den 29 oktober 1927 och förblev hembygden trogen under hela sitt yrkes­verksamma liv.

Melvin Siffrén utexaminerades från Nykarleby seminarium 1949. Läsåret 1964–65 vidareutbildade han sig till lärare i allmänna ämnen för medborgarskolan. Inom det militära avancerade han till kap­ten i reserven.

För Melvin Siffrén var lärargärningen en livsuppgift. Han var en samvetsgrann lärare, som gav sina elever en god grund att bygga på. Han kunde uppmuntra och väcka intresse. Många är de elever som kommer ihåg hans intressanta historielek­tioner. Samhällskunskap, idrott och musik låg honom också varmt om hjärtat.

Hans långa tjänstgöring sammanföll med den utveckling som skedde inom skolväsendet, i vilken han aktivt deltog. Han var socialt och politiskt aktiv och satt med i många olika nämnder och kommit­téer. Hans intresse för hembygden tog sig bland annat uttryck i utgivningen av histo­riska publikationer. Under sin tid i Komos­sa tog han initiativet till startandet av en sparbanksfilial där. Inom pensionärsfören­ingen arbetade han aktivt i många år som ordförande eller sekreterare.

Hans lugna, trygga sätt, hans klara tan­ke och hans vilja att göra en insats gjorde honom till den ledare han i olika samman­hang var. Man kunde tryggt lita på att de uppgifter han åtog sig blev ordentligt sköt­ta.

Med bestörtning tog släkt och vänner emot sorgebudet. Hans bortgång satte en hel bygd i förstämning. Han sörjs närmast av sin hustru och två barn med familjer.

 

ELLEN NYGÅRD