Sirén, Allan

Den 30 oktober 1979 avled förre statshydrologen, professor Johan Allan Sirén, Sibbo. Han var född i Tusby den 13 april 1904 och vad sin bortgång sålunda 75 år gammal. Allan Sirén blev student 1923, filosofie kandidat och -magister 1929 och förvärvade doktorsgrad 1952 med en avhandling om landhöjningen i Finland. Hans vetenskapliga skriftställarskap har tillmätts stor betydelse. År 1930 kom han som extra biträdande hydrograf till hydrologiska byrån, utnämndes 1948 till hydrograf, verkade 1952–58 som chef för byrån och blev 1959 statshydrolog, sedermera direktor för hydrologiska byrån.

Ungdomsarbetet stod livet igenom Allan Sirén nära. Han verkade som ordförande Kervo idrottsbröder 1927–32, i · Hembygdens vänner i Mårtensby, i Sibbo ungdomsförening, i Idrottsföreningen Sibbo-Vargarna. Han ledde Finns direktions verksamhet i femton år från 1953. Genom sitt engagemang i ungdomsarbetet företrädde han det bästa i traditionerna från de nyländska studenternas bildningsverksamhet.

Sibbo kommuns utveckling kom Allan Sirén att främja genom en aktiv insats under flera årtionden. Han invaldes i kommunens fullmäktige 1934 och handhade ordförandeklubban i denna församling 1946–72. Därjämte tillhörde han en rad olika kommunala nämnder och direktioner, såsom idrottsnämnden, nykterhetsnämnden, ungdomsarbetsnämnden, biblioteksstyrelsen, folkskoldirektionen och vattennämnden, vars medlem han ännu var vid sitt frånfälle. Därjämte företrädde han kommunen i olika interkommunala organisationer.

Ordet vänlighet är det första ord som dyker upp då jag försöker mana fram en minnesbild av Allan Sirén. Jag kommer ihåg honom som en human och fin personlighet, förståelsefull och tillmötesgående. Allan Sirén var idealist, Därom vittnar bl.a. hans engagemang i samhälleliga och ideella sammanhang. Både idrotten och den kulturella ungdomsverksamheten drog nytta av hans idealitet och villighet att åta sig och genomföra viktiga uppdrag inom organisationslivet – särskilt i hemkommunen Sibbo. Allan Sirén var en fin man.

Tor Holm