Smeds, Helmer

Den 8 december 1967 avled professor Helmer Smeds, Helsingfors. Han var född den 29 juli 1908. Helmer Smeds var österbottning, född i Petalax och utgången ur en släkt som fostrat många vittra och lärda män. Hans far var lantmäteriingenjör, vilket troligen hade ett visst inflytande på hans val av levnadsbana, geografens. 

Efter att under ett antal år ha verkat som lärare vid Nykarleby seminarium och vid Svenska lyceum i Abo ägnade han sig helt åt vetenskapliga studier och vann 1935 doktorsgrad med en avhandling om Malaxbygden. Från 1942 till 1950 verkade han som professor vid Svenska handelshögskolan, från 1950 till sin död vid Helsingfors universitet. 

Hans forskningsresor i Etiopien förlänade honom internationell ryktbarhet som kulturgeograf. Vid sidan av sina vetenskapliga forskningar med världsomfattande aspekter intresserade sig Smeds i minst lika hög grad för hembygdens och det egna landets angelägenheter. Han var medlem av riksdagen 1945-48. Han ägnade sig åt hembygdens förkovran och lösningen av de gigantiska sociala problemen i det finländska efterkrigssamhället.

Hans anspråkslösa, generösa väsen skänkte honom en stor vänkrets, som med uppriktig sorg mottog budet om hans mänskligt sett allför tidiga bortgång.