Snell, Svanhild

F. 21.6.1919

D. 20.5.2001

 

De stupades dag inföll i år den 20 maj, I kyla och storm. Samma dag dog fil.mag. Svanhild Snell, värdinnan på Västergård I Ingvaldsby, Jorvas, i en ålder av 81 år. En av Kyrkslätts kulturpersonligheter har gått ur tiden.

Svanhild Snell föddes den 21 juni 1919 som yngsta dotter till häradsdomaren Karl Wilhelm Sahrberg och dennes hustru Olga. Hon blev student i Grankulla samskola år 1939, avlade FK-examen 1951 vid Helsingfors universitet, och biblioteksexamen följande år för att därefter anställas som biblioteksamanuens I Helsingfors stadsbibliotek. Hon gifte sig 1942 med Karl Hjalmar Snell och de fick en son Jan-Erik, som tyvärr dog tidigt. 

I sin yrkesutövning som bibliotekarie visade Svanhild Snell stor kreativitet och hon skydde aldrig att ta itu med också nya och krävande utmaningar av varierande slag. Bland annat kan nämnas att hon kort före sin pensionering började arbeta med det ADB-system som skulle införas i samband med huvudbibliotekets flyttning till Böle.

Förutom det ordinära arbetet vid Richardsgatan var Svanhild Snell också engagerad i sjukhusbiblioteken. I själva verket ledde hon somavdelningsföreståndare den biblioteksverksarnhet som utvecklades vid stadens sjukhus, senare också vid universitetssjukhusen. I sin bok Biblioteket vid sängkanten skriver Benita Ahlnäs bland annat följande: "I början av 1960- talet arbetade jag en tid på Dals sjukhus med den omtyckta bibliotekarien Svanhild Snell. Av henne lärde jag mig mycket om hur viktigt det är att kunna småprata med patienterna om böcker ochbetydelsen av att vara påläst inför ronderna ... " Man kan utan tvekan tala om en pionjärgärning av rang! 

Vid stadsbiblioteket var Svanhild Snell känd som en ambitiös och iderik bibliotekarie som med humor och temperament plikttroget skötte sinauppgifter och glatt umgicks med sina kolleger.

Svanhild Snells insatser för hembygdsarbetet i Kyrkslätt är legio. Här kan blott ges ett par exempel. Redan under de första evakueringsåren i slutet av 1940-talet engagerades hon som ung student att fungera som sekreterare för Kyrkslätts hembygdsförening. Utan större avbrott kom hon sedan -under ett drygt halvsekel - som bland annat sekreterare, styrelsemedlem och slutligen hederssekreterare att förtjänstfullt utveckla hembygds- och kulturarbetet i sin hemsocken.

För föreningens del kan särskilt noteras Svanhild Snells utomordentligt initierade och omfattande arbete med vår skriftserie, som inleddes år 1919 och som i fjol utmynnade i den tjugosjunde volymen. Nummer IX år 1963 med rubriken Kyrkslätts hembygdsförening under 50 år skrevs av henne själv. Därutöver har hon medverkat till utgivningen, redigeringen och korrekturläsningen av texterna till flertalet av föreningens övriga publikationer i ovannämnda serie. Speciellt arbetsdryg var smeden Hjalmar Tallbergs bok (1982), eftersom materialet utgjordes av handskrivna anekdoter på dialekt. Men så blev produkten också en verklig pärla ibygdelitterär bemärkelse. 

I kommunens biblioteks- och kulturnämnder har Svanhild Snell varit till ovärderlig nytta. Hennes distinkta språkkänsla och gedigna hembygdskännedom kom alldeles särskilt väl till pass då man skulle ge officiella namn åt vägar runtom i vår vidsträckta socken. 

Svanhild och Karl Snell hyste ett genuint intresse för naturen och de mjuka värdena i tillvaron. Ett större område bevuxet med s.k. gammelskog har naturskyddats vid Finnträsk och de ungas ridaktiviteter på gårdens marker har ständigt rönt aktiv förståelse. 

Svanhild Snell har tilldelats Kyrkslätts hembygdsförenings Sarfviksmedalj. År 1985 erhöll hon SFV:s Hagforsmedalj. 

Vi som under de senaste åren med beundran och respekt bevittnat Svanhild Snells sega kamp mot stundom oblida makter - en kamp i bibehållen personlig frihet och obruten andlig spänst - vill hedra hennes minne. Odalbondens värv är slutfört.

 

BO LUNDELL