Snellman- von Wright, Elsa

f. 24.8.1883
d. 15.9.1970
Den 15 september 1970 avled i Helsingfors fru Elsa Snellman von Wright, i en ålder av 87 år. Hon var född i Esbo den 24 augusti 1883.
Vid sidan av en pliktmedveten och varmhjärtad gärning i familjens krets kom hon att utföra en hängiven, betydelsefull insats i det tysta på många områden. Hon var även konstnärligt begåvad, i synnerhet inom musik, och talrika bevarade kompositioner ger uttryck för hennes mångsidiga, verksamma personlighet.
Tillsammans med sina systrar, tillhörande den Gahmbergska familjekretsen, grundade hon 1917 Föreningen Barnens väl i Esbo, som från hösten 1918 upprätthöll Karylls barnhem för 24 krigsvärnlösa barn. I denna verksamhet var fru Elsa Snellman, senare Snellman-von Wright, en av de ledande. Under en lång följd av år var hon sekreterare och kassör, fr.o.m. 1931 ordförande i föreningens styrelse. Hemmets små skyddslingar växte och frodades, de hade förmånen att få åtnjuta ett harmoniskt hem.
När de sista sex av hemmets invånare år 1935 konfirmerats, upphörde barnhemmet med sin verksamhet. Två år tidigare hade föreningen ombildats till en stiftelse, Stiftelsen barnens och ungdomens väl i Esbo, och arbetade nu på en vidare front till fromma för de unga.
I trettio år - ända till 1962 - verkade fru Elsa Snellman-von Wright som ordförande i stiftelsens styrelse. Barnträdgårdar fick stöd och många ungdomar stipendier för sin skolgång och yrkesutbildning. Minnet av hennes uppoffrande, varmhjärtade personlighet skall alltid leva kvar inom stiftelsens ledning och bland hennes talrika vänner.