Sundqvist, Eric

Eric Sundqvist

Agrolog Eric Sundqvist avled den 20 september 2005 i Borgå i den höga åldern av 92 år. Han var under sin aktiva tid en samlande kraft i sin hembygd. Inom den kommunala sektorn var han en framträdande gestalt under årtionden, likaså var han en förgrundsgestalt när det gällde språkpolitiska frå­gor. Som ordförande i Svenska folkpartiets lokalavdelning och medlem i partiets centralstyrelse verkade han även som folktingsman under ett flertal år.
Modernäringen i hemkommunen låg Eric Sundqvist varmt om hjärtat. Han var dess allt i allo. Förutom deltagandet i den egna producentavdelningen satt han i Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds fullmäktige och i Nylands svens­ka lantbruksproducentförbunds styrelse.
Borgå hästvänner var också något av hans skötebarn. Otaliga är de travtävlingar han var med och arrangerade.
I bankväsendet på orten visade han stort intresse. Han var ordförande i direktionen för Borgå svenska andelsbank och ordförande för Södra Finlands svenska andelsbanksförbund,
Eric Sundqvist utexaminerades från Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo år 1938. Efter ett par år övertog han hem­gården Bryggars i Svartå, Borgå lk., som även blev hans hem ända till hans död.
År 1952 anställdes Eric Sundqvist som Nylands svenska lant­brukssällskaps instruktör i Borgå och Sibbo socknar. Genom sin sakkunskap och sitt kamratliga sätt blev han väl emot­tagen i sitt distrikt. Han följde med gårdarnas liv och öden under tre generationer och kunde bilda sig en uppfattning om vilka råd de olika gårdarna var mest betjänta av. Han blev sin hembygds förtroendeman som alla kunde vända sig till, oberoende om det gällde lantbruk eller frågor av helt per­sonlig karaktär.
För sina betydande insatser i samhällets tjänst tilldelades Eric Sundqvist förutom hederstitlar inom lantbruket, Svens­ka Finlands folktings förtjänstmedalj, Finlands Vita Ros me­dalj av I klass med guldkors och hederstiteln ekonomieråd av republikens president.

ERIK ANDERSSON