Svarfvar, Henrik

f. 8.6.1937
d. 24.7.2017

Måndagen den 24 juli 2017 nåddes vi av sorgebudet att före detta ombudsmannen och pensionären Henrik Svarfvar gått bort efter en längre tids sjukdom. Henrik kämpade en tapper men ojämn kamp mot den sjukdom som efter tio års uppehåll drabbade honom åter.
Henrik Svarfvar föddes som enda barn till jordbrukarparet Verner och Signe Svarfvar Han kunde på sin sjukbädd i juni 2017 fira sin 80-årsdag, den födelsedag som kom att bli hans sista, uppvaktad av släkt och vänner.
Född på ett jordbrukarhemman var det en självklarhet för honom att han så småningom skulle blir jordbrukare och överta fädernegården. Han sökte sig därför till Korsholms lantbruksskolor där han fick sin utbildning inom det yrke som stod hans hjärta nära.
Henrik var till sin natur mycket social och trivdes i umgänget med andra människor och där han var beredd att ta en roll i olika aktiviteter. Hans första anställning blev därför inom ungdomsrörelsen där han i september 1965 blev ungdomskonsulent inom Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) för att något senare övergå till att bli ungdomsledare inom SÖU:s femte ungdomsring.
Henriks organisatoriska förmåga uppmärksammades även på annat håll och han anställdes som ombudsman för Svensk Ungdom i Österbotten. Det var en tjänst där han kom att skapa ett kontaktnät till andra unga samhällsengagerade i hela Österbotten men även runtom i Finland.
När då Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) sökte en ny ombudsman var steget inte långt borta för Henrik. Henrik men sin bakgrund från ett jordbrukarhemman, sin utbildning inom jordbruksnäringarna och sin organisationsförmåga var som klippt och skuren för tjänsten. En tjänst som han kom att sätta sin personliga prägel på under 25 års tid fram till sin pensionering
Jobbet som ombudsman vid ÖSP innebar bland annat ansvar för fältverksamheten, en uppgift som passade Henrik med hans personlighet och tidigare uppdrag sällsynt väl. I tjänsten ingick också att sitta sekreterare i olika utskott och där bereda frågor inför förbundsstyrelsen. Att vid sidan om ordinarie tjänst även fungera som distriktsombudsman i Österbotten för Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt (LPA) gav honom en god inblick i lantbrukets sociala frågor.
Henrik kom dessutom att utöva sina ordinarie uppgifter verka på deltid som lokalredaktör för Landsbygdens Folk i Österbotten under dryga tio års tid med uppgift att skriva mötesreferat och snappa upp nyheter från fältet. Henrik var även intresserad av sociala frågor som han via jobbet engagerade sig i och däribland även lanthusmödrarnas roll inom organisationen. Han kom under årens lopp att för lanthusmödrarna ordna många möten, resor och olika aktivitetet där Henrik var som en spindel i nätet med planering och organisering.
Henrik Svarfvar var en sann nordist och engagerad inom organisationen Pohjola-Norden alltifrån lokalavdelning till centralstyrelse. Därför blev även det nordiska samarbetet viktigt för honom i jobbet inom ÖSP. Med Henrik som aktiv pådrivare upprätthölls ett livligt samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Västerbotten och likaså med Förbundet Vuxenskolan i Västerbotten inom ramen för studiecirkelverksamhet. Tjänstemän och förtroendemän från bägge landskapen hade kurs- och informationsutbyte med varandra och resor skedde i bägge riktningarna. I och med EU-anslutningen minskade utbytet märkbart av förklarliga skäl.
Finlands EU-anslutning av den fråga som i högsta grad engagerade medlemmarna inom ÖSP och centralorganisationen SLC i likhet med den finska broderorganisationen. Den avgörande frågan var om det skulle finnas en framtid som producent av livsmedel på en gemensam marknad i EU:s nordligaste hörn. Därför var producentorganisationen emot en anslutning.
Medlemmarnas oro inför framtiden ledde till flera konkreta åtgärder. För att i någon mån skingra oklarheterna och söka svar på de frågor som medlemmarna brottades med beslöt ÖSP därför att ordna studieresor till de länder som redan var medlemmar. Henrik Svarfvar var den självklara reseledaren som lade upp reseprogram och genomförde resorna på sitt vanliga mycket välorganiserade sätt.
Seminarier och informationsmöten ordnades samtidigt för att sprida information i den osäkra situationen som rådde. Henriks arbete med studieresor och all information rönte stor uppskattning bland organisationens medlemmar och än idag ihågkoms Henriks insatser vid den här tiden med värme.
Henriks arbete innebar många möten dagtid men även resor och sena kvällsmöten där Henrik deltog med information. SLC:s dåvarande styrelseordförande Ola Rosendahl sade efter ett möte där många komplicerade frågor kom till behandling: Jag är full av beundran för Henrik Svarfvar som kan förklara svåra ämnen så att alla förstår. Det var Henriks förmåga att klart och koncist delge även svåra frågor på ett klart och enkelt sätt utan att utelämna väsentlig information.
Henrik hann trots sina många uppdrag i tjänsten även med många förtroendeuppdrag. Nämnas kan i direktionen för Svenska Studieförbundet, förvaltningsrådet och styrelsen i skadeförsäkringsbolagt Svensk-Finland, Kvarkenrådet, Mittnordenkommittén, direktionen för svenska yrkesinstitutet och därtill många kommande uppdrag inom Korsholms kommun.
När Henrik gick i pension trodde nog hustrun Carita att en lugn pensionärstillvaro väntade, men så blev det inte. Henrik engagerade sig nu inom Svenska pensionärsförbundet och satt som viceordförande i förbundsstyrelsen och ordförande i Region Österbotten och i flera kommittéer. Henrik kom nu att fungera som reseledare på många välorganiserade pensionärsresor ut i Europa.
Henrik var för aktiv för ett stillasittande liv och kom ända in i det sista att från sin sjukbädd delta i organisationens verksamhet vid Skype. Han var plikttrogen in i det sista och kände ansvar för de uppdrag han åtagit sig.
När vi ser tillbaka på Henriks liv och hans verksamhet under många år är det svårt att förstå att en människa hinner med så mycket under sin livstid som Henrik. Trots sina många uppdrag var Henrik alltid väl förberedd och insatt i frågorna inför mötena. Han visade ett stort engagemang som inte tog slut.

Republikens president förlänade Henrik Svarfvar Förtjänstkorset Av Finlands Vita Ros. Dessutom valdes han till årets pensionär år 2016.
Henrik var också i det privata en mycket social person och uppskattad vän som när tid gavs gärna tog en bok i sin hand. Henrik var en god familjefar som hade stor omsorg om sin dotters familj. Henrik Svarfvar sörjs idag närmast av hustrun Carita, dottern Johanna med make Kenneth och deras söner Viktor och Valter och en stor skara vänner.
En producent i själ och hjärta, en hedersman och i vida kretsar omtyckt vän har gått i graven. Frid över hans minne.

Bo Linde
vän och f.d. kollega

--

Henrik Svarfvar erhöll SFV:s Folkbildningsmedalj år 2013.