Taxell, Lars Erik

Född: 6.4.1913, Död: 7.10.2013

Med Lars Erik Taxells bortgång 7.10.2013 mister Svenskfinland en stor hövding. En stor hövding ser långt utöver ankdammen. Taxell var en sådan gestalt. I honom förenades omsorgen om modersmålet och Svenskfinland med ett starkt nationellt och nordiskt intresse. Finland bör som ett tvåspråkigt land värna om den nordiska rättsstaten och demokratin. Rättsordningen, men även bildnings- och kulturväsendet, spelar här en avgörande roll.
Efter barndoms- och ungdomsåren i Vasa och studier i Helsingfors kom Åbo att bli hans hemort för resten av hans långa (100 år) liv. Hans omedelbara arbetsomgivning var Åbo Akademi, där han inte endast under en ansenlig tid (1948-1976) innehade professuren i privaträtt med allmän rättslära utan även verkade som universietets rektor (1950–57) och sedermera kansler (1982–84). Sin nationellt kanske mest synliga roll hade Taxell som Svenska Folkpartiets ordförande 1956–1966.
Som professor spelade Taxell en avgörande roll vid utvecklandet av den svensspråkiga undervisningen och forskningen i juridik. Arvet från 1640–1827 fördes nog vidare vid Akademin redan från och med 1920-talet, men i Taxell kunde Akademin falla tillbaka på en av Nordens främsta juridikprofessorer. Han var också en mycket uppskattad lärare (med smeknamnet Jaffa-Lasse, till följd av de exempel med apelsiner han brukade använda i undervisningen).
Under hans tid utvecklades rättsvetenskapen till en verklig institution med ett breddat utbildningsansvar.
Vad forskningen beträffar kan inom den digra produktionen särskilt boken Avtal och rättsskydd (1972) nämnas. Enligt en rikssvensk bedömare kunde det inte råda någon tvekan om att boken under överskådlig tid kommer att räknas till de få verkligt centrala civilrättsliga standardverken i nordisk litteratur. Utöver avtalsrättcn visade Taxell ett särskilt intresse för bolagsrätten samt senare även allmännare frågor kring rättsstats- och demokratibegreppen. Taxells hedersdoktorat från fyra nordiska universitet samt det prestigefyllda nordiska juristpriset 1984 vittnar om bredden och djupet i aktningen.
Att han även var en uppskattad akademisk ledare och administratör visas av rektors- och kanslersuppdragen. Man kan med fog fråga sig, om den ställning Akademin fick i samband med förstatligandet år 1981 skulle hå blivit så stark som den blev utan Taxells insatser.
Då mina egna studier och examina förlades till Åbo universitet och inte Åbo Akademi hade jag tyvärr inte förmånen att räkna Lars Erik Taxell som min direkta lärare. Att han blev en bekant gestalt redan under skol- och ungdomsåren sammanhängde med vänskapen med sonen Christoffer, klass- och senare studiekamrat. Ungdomsårens besök i juristfamiljen Taxell (makan Hillevi var ju hovrättsråd i Åbo hovrätt) kompletterades senare genom kontakterna inom Åbo Akademi, där jag hade förmånen att bl.a. vara medlem i det interna lagskipningsorgan som Lars Erik Taxell basade över.
Även i övrigt blev professor emeritus Taxell en klippa och ett stöd, som vi ungtuppar alltid vid behov kunde förlita oss på, även i samband med Juridiska föreningens Åbo-avdelning.
Lars Erik Taxell var inte en de stora åthävornas man. Här var det innehållet och kvaliteten, inte gestikuleringen, som räknades. Hans lugna och förtroendeingivande väsen hindrade inte glimten i ögat eller en vänligt ironisk kommentar. Vi är väl betjänta av hövdingar av den kalibern.

Allan Rosas
Medlem av Europeiska unionens domstol

--
Bild: Helena Kajander