Nyström, Lars

f. 3.11.1932
d. 22.11.2020

Undervisningsrådet, filosofie doktor Lars Einar Nyström gick bort i november efter att 2019 ha råkat ut för en olycka som ledde till allvarliga följd­sjukdomar.

Lars Nyström föddes i Kottby och blev student från Norsen 1951 och fil.mag. 1956. Han doktorerade år 2000 med avhandlingen Alg, pytare och skridstång  som redovisade för 1450 säljaktstermer i olika finlandssvenska dialekter. Den presenteras i Litteratursällskapets skrift­serie som ”ett enastående bidrag till finlandssvensk kultur­historia”.

Pedagogik och skola blev de centrala elementen i Lars Nyströms livs­gärning. Modersmålsläraren blev rektor för Borgå Lyceum 1969 men flyttade till skolstyrelsen 1974 där han avancerade till överinspektör vid den svenska avdelningen. 1981 utnämndes Nyström till undervisningsråd vid under­visningsministeriets skolavdelning, en befattning som han innehade till 1992. I den egenskapen företrädde han Finland i många nordiska skol- och kulturpolitiska kommittéer och arbetsgrupper.

Uppdraget som intendent för J L Runebergs hem och för Walter Runebergs skulptursamling i Borgå blev långvarigt, hela tjugofyra år och därtill kom några år som styrelseordförande. Under denna tid övervakade han att traditionerna kring nationalskaldens minne strikt upprätthölls, inte minst under Runebergsdagen den 5 februari.

Vid sidan av Runeberg-minnet engagerade sig Lars Nyström tidigt för de utvecklingsstörda – hans äldsta dotter är handikappad. Han fungerade som ordförande för FDUV och föreningen Idrott och motion för utvecklingsstörda och var styrelsemedlem i Kårkulla kommunalförbund. 

Lars Nyström kom från början att stå i centrum för det förnyelsearbete som inleddes i arbetet för utvecklingsstörda personer i Finland. I början av 70-talet stod barn med en utvecklingsstörning fortfarande utanför Finlands skolsystem. Det var således naturligt, att Lars blev den centrala personen, då den s.k. träningsskolan för utvecklingsstörda blev en del av grundskolan. Han arbetade även oförtröttligt för att barn med grava handikapp, som vid reformen år 1984 lämnades utanför, skulle få en plats i skolan. Inspirerad av sitt nordiska engagemang var han med om att introducera den inkluderande skolan i Finland. – ”En skola för alla”. Lars framhöll att skolan hade misslyckats med sin uppgift så länge någon grupp lämnas utanför. Ingen skall behöva kvalificera sig för att få undervisning. Mycket som ett resultat av Lars Nyströms arbete kunde rätten till undervisning på 90-talet utsträckas till alla barn i Finland. Finland blev ett föregångsland både i Norden och internationellt. 

Vid sidan av sitt sociala engagemang som delades av hans 2018 avlidna hustru Anna-Lisa, var litteraturen hans stora passion. Han publicerade sammanlagt ett femtontal böcker, de sista i raden behandlade Walter Runeberg och handelshuset Simolins historia i Borgå.

Fritiden tillbringade familjen Nyström på skärgårdstorpet Löfnäsudd i Pellinge där han bland annat sysslade med långrevsfiske. Han var också engagerad i Odd Fellows.

Som människa var Lars Nyström anspråkslös och framhöll inte sig själv. Han uppfattades säkert av många som en pedagog av den gamla skolan och som empatisk uppfostrare ställde han krav på elever och egna barn, med rättvisa och ärlighet som sina ledstjärnor. Hans parti var Sfp, med tillägget socialliberal.

Lars Nyström sörjs närmast av sina tre barn från hans första äktenskap, Ann-Kristin, Synnöve och Jan.

 

Mikael Lindholm 
Tid. verksamhetsledare för FDUV

Pär Stenbäck
Undervisningsminister 1979–82Lars Nyström erhöll SFV:s Hagforsmedalj år 2008