Anderssén, Tage

F. 9.8.1923
D. 11.2.2003 

Jordbrukaren och ekonomierådet Tage Anderssén från Pedersöre avled den 11.2.2003. Han blev 79 år gammal.

Tage Anderssén föddes i Östensö den 9.8.1923. Han växte upp på Nyhalla där han tidigt fick delta i olika jordbrukssyss­lor på gården. I januari 1942 inkallades han, först till militärutbildning i Vasa och sedan till fronttjänst i ”Tigerns” sektion fram till hemförlovningen i november 1944.

Efter studier vid Korsholms lantmannaskola övertog Tage Anderssén gården 1947. Ett år senare gifte han sig med Gre­-ta Westersund. I äktenskapet föddes tre barn.

Tage Andersséns stora intresse för ut­vecklingen inom lantbruket förde med sig en mängd förtroendeuppdrag vid sidan av gårdens skötsel. Han var bl.a. ordförande i direktionen för Jakobstads Mjölkcen­tral under åren 1966–83 och ordförande 94 i styrelsen för Centrallaget Enigheten 1973–83. Han satt också som ordförande för Pedersöre Lantmannagille och var en­gagerad i husdjursavelsföreningen. 1979 kallades han till hedersmedlem i Öster­bottens husdjursklubb.

Hemkommunens väl låg Tage Anders­sén varmt om hjärtat. Under perioden 1961–76 var han medlem i kommun­fullmäktige i Pedersöre. Han var också medlem i skolnämnden ända från 1957 till 1976 – som ordförande åren 1969–76. Under 1960-talet var han direktionsord­förande för Östensö skola. Han gav även sin tid åt andelsbanksrörelsen, bl.a. som ordförande i förvaltningsrådet för Peder­sörenejdens andelsbank 1963–1987.

År 1983 förlänades Tage Anderssén ekonomieråds titel och värdighet.

Körsången var ett intresse som gick i arv från fadern Johan August. Under många år ledde Tage Anderssén Pedersöre ung­domsförenings sångkör. Han var en själv­skriven deltagare i de stora finlandssvenska sångfesterna så länge hälsan tillät. För sina insatser körsången till fromma blev han utnämnd till hedersordförande i Pe­dersörenejdens sång- och musikförbund. Kvällstid slog han sig gärna ner i salen på Nyhalla och spelade koraler på sin egen­händigt tillverkade Anderssén-orgel.

Simning och hastighetsåkning på skrid­sko var idrottsgrenar som han flitigt utö­vade i unga år, liksom spjutkastning och löpning. Hans förmåga att plöja snyggt och rakt renderade honom flera mästar­titlar i de österbottniska distriktsmäster­skapen i plöjning. Han deltog också i de finländska mästerskapen med viss fram­gång.

I en intervju inför sin 60-årsdag konsta­terade Tage Anderssén att bondens liv är självständighet och frihet – att det i bon­dens liv finns en stor glädje i att kunna ta initiativ och se hur de utvecklas, från sådd till skörd.

 

GUN ANDERSSÉN-WILHELMS