Laurén, Christer

f. 3.7.1942
d. 19.9.2022

”När jag ser tillbaka på min forskarbana kommer jag att tänka på en mer eller mindre medveten strävan mot ett mål som utgjort drivkraften för mitt handlande. En annan sak är att hinder och stötestenar gör vägen ojämn och krokig eller rentav så besvärlig att det drömda målet tycks omöjligt att nå. Men en erfarenhet jag gjort är att ingenting är så svårt att jag inte klarar av det om jag är beredd att satsa långsiktigt arbete på att få det gjort.” Så skriver professor Christer Laurén i en av sina sista essäer i samlingen Egna vägar och andras (2020).

Christer Laurén blev student 1961 från Gamlakarleby svenska samlyceum och disputerade 1972 vid Åbo Akademi i svenska språket med avhandlingen Predikanten som översättare. Sin yrkeskarriär inledde han 1966 som lektor i latin och svenska vid Gamlakarleby svenska samlyceum. Hans akademiska karriär började 1970 vid Vasa handelshögskola/Vasa högskola/Vasa universitet. Han blev universitetet trogen som professor i svenska språket och avgick med pension 2009. Under perioden 1990–1994 var han prorektor vid universitetet. Sedan 1973 var han docent i svenska språket vid Åbo Akademi.

Christer hade vidsträckta visioner och en djärv entusiasm. Med hans initiativförmåga och energi byggdes Humanistiska fakulteten vid Vasa universitet och dess Institution för nordiska språk upp och utvecklades med sina specialområden. Hans kontakter till danska och tyska fackspråksforskare väckte intresset för fackspråk och terminologi. Många av hans doktorander specialiserade sig inom området och förde hans arv vidare. Vasa universitet blev känt både i och utanför Europa för sin specialisering inom fackspråksforskningen. VAKKI, det forskarforum som fick sin början 1984, lever vidare ännu i dag, med Christers tydliga avtryck.

En konferensresa till Montreal 1978 gav Christer kontakter till flerspråkighetsforskare i Kanada och blev impulsen till hans andra specialområde. Han såg potentialen i flerspråkighetsforskning och vilka möjligheter den och språkbadet kunde öppna hemma i Österbotten och i Finland. Dagens språkbadslärare och språkbadsskolor i Finland har vuxit fram ur hans intresse för flerspråkighet och ur insikten att språk är en enorm resurs livet igenom. Han har varit sakkunnig vid kanadensiska, norska, svenska och danska universitet. Hans internationella förtroendeuppdrag är många liksom också åtagandena inom Norden och i det egna landet. Svenskan har spelat en speciell roll. Han har varit medlem i Svenska språknämnden i Finland 1976–1985 och dess ordförande 1985–1994. Åren1986–1994 var han medlem också i Svenska språknämnden i Sverige.

Forskning och vetenskap är kärnan i Christers publicistiska verksamhet. Men hans lyra hade flera strängar. Han har gett ut prosa och poesi och medverkat i antologier. 

Det fanns alltid mål och mening i hans verksamhet och en seghet som gjorde att nästan ingenting var omöjligt. När vi, hans kolleger, sviktade såg han alltid vägar även om marken var svårframkomlig. Den segheten och målmedvetenheten spillde av på kollegerna och på hans studenter och gjorde möjligt det som ibland tycktes omöjligt. 

Många vänner och kolleger runt om i världen minns honom, med respekt och värme, som forskare och som kollega.

Marianne Nordman