Lindberg, Dag

f. 1.1.1940
d. 19.12. 2021

Fil.kand Dag Lindberg har avlidit i en ålder av 81 år. Dag Lindberg  var en länk i kedjan av synliga nordister i de finlandssvenska socialdemokraternas led. Efter portalfiguren K-A Fagerholm kom synliga nordister som riksdagsledamötena Bror Lillqvist och Lars Lindeman. Dag hörde till nästa led jämsides med Jacob Söderman, Kaj Bärlund, Kaj Laxen, Ulf Sundqvist och undertecknad.

Dag Lindberg valde sitt väsen trogen en tjänstemannabana, försynt till sitt väsen men stark i sina intressen. Hans rika begåvning framträdde tydlig redan i Ekenäs samlyceum med framgång i språk och en stark inriktning på historia. Detta intresse  gick igen i släkten, från farfar Albin till fadern Börje, en stridbar och fiffig kommunalpolitiker i hemorten Tenala. Studierna och en examen som fil.kand föll sig naturliga och Tenala sockens rika och mångskiftande historia bidrog till hans historiska intresse.

I slutet av 1960 fördes en viljornas kamp bland den akademiska ungdomen. Som motvikt till den helsingforsbaserade soocialdemokratiska studentföreningen bildades SFP:s Mittenförbundet. Dag anslöt sig till SD 1964 och tog över ordförandeskapet 1969. Ett annat uppdrag var ordförandeskapet för de finlandssvenska historiestuderandenas förening Historicus. Där fick han sköta delar av den svenskspråkiga assistenturen i historia vid Helsingfors universitet. Vid sidan av sitt levande intellekt  hade Dag även öga för tillvarons drastiska drag och egendomligheter.

Riksarkivet följdes av en anställning vid Nordiska råd, först vid dess kulturutskott och sedan vid Finlands rådsdelegation. Det var inom ramen för Nordiska rådets verksamhet som sonen från det lantliga Tenala trivdes och där han fick starka upplevelser både av det parlamentariskt präglade arbetet, naturen i olika delar av Norden, men också av de interna slitningar som oundvikligen kunde förekomma.

Den aktiva karriären fick ett brått slut då Lindberg som biträdande sekreterare för svenska Finlands Folkting drabbades av ett starkt invalidiserande slaganfall år 1998. Det oaktat dortsatte han att föra ett vaket intellektuellt liv med blal ett starkt engagemang för svensk kultur och svenskt språk i Finland

Ett osvikligt stöd hade Dag i  sin hustru Marianne. Tre barn nådde vuxen ålder.

Ralf Friberg