Strandell, Gunnar

d. 29.5.1951

Den 29 maj avled i Helsingfors efter en längre tids sjukdom filosofie magister Gunnar Strandell, biträdande direktör vid Hufvudstadsbladet. Han var vid sin död 51 år.

Gunnar Strandell var född i Ybbersnäs i Pargas och gick i skola i Åbo. Han var av de första studerande vid den nya Åbo akademi där han studerade humaniora efter att ha blivit student från Klassiska lyceet. Filosofie kandidatexamen avlade han 1925. Han tillhörde Åbo Underrättelsers redaktion åren 1922-l927. Under sina åboår blev Gunnar Strandell tidigt engagerad i politiken och han verkade bl.a. som sekreterare i Svenska folkpartiets lokalstyrelse. Hösten 1927 kom mag. Strandell i Hufvudstadsbladets tjänst, först som distributions- och annonschef, från 1930 som korntorschef och från l945 som biträdande direktör.

Detta är i korta drag de yttre linjerna av Gunnar Strandells levnadsbana, men de säger inte allt om honom som iderik och duglig tidningsman, som oöverträffad kontaktman mellan stad och bygd i vårt svenskland, som publicisternas framgångsrike ekonom, som människa och kamrat.

Under hela sin verksamhet vid Hufvudstadsbladet arbetade Gunnar Strandell oförtröttligt på att skapa en intim och fruktbringande kontakt mellan alla delar av vår vidsträckta landsbygd och han lyckades däri på ett enastående sätt. Hufvudstadsbladets riksupplaga hade i honom en varm vän, han bidrog effektivt till att öka dess spridning i bygderna,och han förstod bygdernas behov av sådana specialbetonade tidningar som Lantmannabladet och Fiskarbladet. Vår finlandssvenska radioprogramtidning Radiobladet startades av Gunnar Strandell.

Som mångårig skattmästare i Finlands svenska publicistförbund och som ekonom för förbundets julpublikation Lucifer bidrog mag. Strandell i hög grad till att stärka förbundets ekonomi, också i ekonomiskt brydsamma tider. Och som intendent för publicisternas sommarhem Estholmen var Gunnar Strandell uppskattad såväl för sitt värdskap som för sitt kamratskap.

Gunnar Strandell var en tolerant och vidsynt människa, han kunde som få vinna nya vänner, och han kunde vad ännu svårare är, behålla de gamla. Hans personlighet präglades av tolerans och levande humor, han ägde förståelse för andras problem och hans livstro och framtidstro var optimistens. I kamratkretsen skall hans minne leva länge och ljust.

N.