Trygge, Hjördis

Gymnastikläraren, f.d. bitr. rektor, Finlands svenska gymnastikförbunds hedersordförande Hjördis Trygge (f. Nyström) avled den 4 maj 2004 i en ålder av 72 år.
Hon föddes den 18.2.1932 i Helsingfors som dotter till Ivar och Irene Nyström (f. Blom). Hon blev student från Svenska privata läroverket för flickor år 1950, utbildad gymnastiklärare från Helsingfors universitets gymnastikinrättning 1953. Hon arbetade under åren 1954–1967 som lärare i Helsingfors med omnejd, var timlärare vid Gymnastikinrättningen vid HU, samt fungerade som verksamhetsledare för Finlands svenska kvinnogymnastikförbund. Hon kompletterade sina studier bl.a. i Tyskland och USA, och var en gärna anlitad föreläsare och pedagog vid seminarier och på kurser i Norden. Från år 1967 till sin pensionering år 1994 var hon anställd som lektor och biträdande rektor vid Solvalla idrottsinstitut. Under åren 1957–65 var Hjördis verksamhetsledare för FSKG och var bl.a. med om att grunda Konditionsfrämjandet r.f. År 1976 valdes Hjördis till FSKGs ordförande. Vid förbundets vårmöte 1977 fick FSKG motta ett förslag från det manliga gymnastikförbundet FSG om en sammanslagning av de båda förbunden. Hjördis skriver i tidningen ”Liv och Spänst”: ”Det kom så plötsligt, trots att en allians diskuterats nu och då i kuloarerna under gångna år. Men nu måste vi ta ställning. Tar vi honom eller ger vi korgen och hur är det med hemgiften?” FSKG:s styrelse med Hjördis i ledningen ställde sig positiv till en fusion, sammanslagningen skedde 1981. Hjördis valdes till det nya förbundets ordförande och ledde förbundets verksamhet till år 1985. Under sin tid som ordförande introducerade Hjördis ett nytt tre-stegssystem för att utbilda ledare inom FSG. Förbundets verksamhet utvidgades med Gymnastique Moderne, numera kallad Rytmisk gymnastik (RG). I egenskap av lektor och senare även biträdande rektor vid Solvalla idrottsinstitut var hon med om att genomföra stora beslut för att utveckla institutet. Flera reformer av utbildningen genomfördes. Förutom många förtroendeuppdrag (bl.a. Finlands svenska idrott, CIF, idrottsvetenskapliga utskottet, Lii­kun­tatieteellinen Seura, Nordens Gymnastikförbund) var Hjördis en bärande ledar­kraft inom Gymnastikföreningen i Helsingfors. Elittruppen ledde hon under många år till stora framgångar både nationellt och internationellt. Vi som fick vara med upplevde bl.a. en fantastisk gymnastikturné i Norge sommaren 1961 tillsammans med HGK.
För Hjördis var det nordiska samarbetet inom gymnastiken mycket viktigt. År 1960–63 innehade Finland ordförandeskapet för Nordens Gymnastikförbund. Hjördis var sekreterare, Ola Dyhr ordförande. Under de åren knöt Hjördis många bestående vänskapsband till gymnastikvänner i de nordiska länderna.
Hjördis skrev artiklar och referat i facktidskrifter både i Finland och i Norden. Åren 1985–1988 var hon ansvarig redaktör för FSGs tidning ”Liv och Spänst”. Hennes klara analys och skarpa iakttagelser uppskattades. Hjördis var också en mycket god talare. Hennes festtal vid GFHs 120-årsjubileum 1996 (”Brevet till Elli Björksten”) väckte jubel.
Solvallahemmet i Noux var viktigt för Hjördis och som styrelsemedlem i Stiftelsen för Finlandssvensk gymnastik engagerade hon sig i hemmet och sportstugan. Hon deltog i stiftelsens arbete ända till sin död. Hjördis grundade en gymnastiksektion inom Esbo IF så att svenskspråkiga barn i Esbo skulle få gymnastisera på svenska och ledde sektionen åren 1987–97. Inför FSGs gymnastikfest i Karleby 2004 tog Hjördis initiativet till en träff for förbundets tidigare styrelsemedlemmar och äldre gymnastikledare. Tanken att samla alla GGG (”Gamla Glada Gymnaster”) väckte stort intresse och resulterade i att ca 30 personer deltog, tyvärr utan ini­tia­tivtagaren själv.
Under sitt liv tilldelades Hjördis många utmärkelsetecken, bl.a. Finlands gymnastikförbunds förtjänsttecken i guld, CIF:s och FSKG:s förtjänsttecken i guld, Lingmedaljen (Nordens Gymnastikförbund). Sedan år 1994 var hon hedersordförande i FSG, samt hedersmedlem i Gymnastikföreningen i Helsingfors och Finlands Gymnastikföreningar FGF.
Sin fritid tillbringade Hjördis helst i mormorsstugan i Hitis, eller med att segla i skärgården med maken Birger och dottern Eva. Hjördis var humoristisk och glad, man trivdes i hennes sällskap.
Hon kunde entusiasmera och övertyga, och som ledare ingav hon förtroende. Familj, släkt och vänner till Hjördis känner i dag stor saknad över hennes bortgång. Vi som hade förmånen att få uppleva henne som vår ledare och förebild, minns henne med beundran. Gymnastikförbundet har mist sin hedersordförande och gymnas­ter­na en stor personlighet.

BIRGITTA RAUTALIN
Gymnastiklärare,
f.d. elitgymnast i GFH